Política de privacitat

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FRUSENET oa qualsevol tercer, a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l'Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l'accés a aquest lloc implica l'acceptació nostra política de privacitat.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través del portal www.frusenet.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de frusenet. Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d'informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per frusenet, d'acord amb l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment. Vostè pot donar-se de baixa de la butlleta en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l'e-mail amb la comunicació comercial. Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.

Identitat: Marc Sadurní Miguelez - NIF: 43629171B
Dir. Postal: C/ Gombau de Besora, 32, 08580 – Sant Quirze de Besora (Barcelona) 
Telèfon: 607431460
Correu electrònic: Info@frusenet.com

 

Com interessat té vostè els següents drets, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

 • d'acord amb l'art. 15 RGPD, el dret, en la mesura aquí indicada, d'obtenir informació sobre les dades personals que li concerneixen i que tractem;
 • d'acord amb l'art. 16 RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que es completin les dades personals que li concerneixin;
 • d'acord amb l'art. 17 RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre que el tractament no sigui necessari:
  • per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació,
  • per al compliment d'una obligació legal,
  • per raons d'interès públic, o
  • per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
 • d'acord amb l'art. 18 RGPD, el dret a obtenir la limitació de l'tractament de les seves dades quan:
  • l'interessat impugni l'exactitud de les dades,
  • el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades,
  • ja no necessitem les dades però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o a defensa de reclamacions, o
  • vostè s'hagi oposat a el tractament en virtut de l'article 21 RGPD;
 • d'acord amb l'art. 20 RGPD, el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a demanar que es transmetin a un altre responsable;
 • d'acord amb l'art. 77 RGPD, el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Per regla general pot vostè dirigir-se per a això a l'autoritat de control del seu lloc de residència o treball habituals o de la seu de la nostra empresa.

A Espanya:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Carrer Jorge Juan, nº 6

28001-Madrid

Telèfon 901.100.099

https://www.aepd.es/ "

Les dades sol · licitades a l'usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran els estrictament necessaris per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l'Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que els estrictament necessaris suposarà una minva en la qualitat del servei.